ترفندبرای بازی عادی(off line)

ترفندبرای بازی عادی(off line),ترفند"های بازی"stronghold,ترفند"بازی"stronghold crusader,ترفند"تغیر"سیستم"دشمن"در"stronhold"crusader,1"نرفند"در"بازی"stronghold"crusader,ترفندتغیرسیستم دشمن در stronghold crusader,ترفند stronghold crusader,تنظیمات aiv در stronghold crusader,
برای این کارمثلااگربخواهیم رت راقوی کنیم وبه ان سیستم ولف یا...رابدهیم. ۱)به پوشه ی نصب بازی رفته ۲)درپوشه ی aiv اسم فرماندان است هرکدام رامیخواهید(قدرتمندیاضعیف)کنیداوراپاک کرده وسیس
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

ورود

عضویت