کدام یونیت رو دوست دارید؟
(8.441%) 13
قلعه ۱ - کماندار
(12.33%) 19
قلعه ۲ - تبرزیندار
(33.11%) 51
افسانه های قلعه - گرگینه
(37.01%) 57
جنگ های صلیبی ۱ - سوارکار عرب
(9.090%) 14
جنگهای صلیبی ۲ - درویش

تعداد شرکت کنندگان : 154