تمرکز سایت بیشتر به کدام موضوع باشد؟
(23.53%) 141
مپ
(5.509%) 33
سیو
(18.03%) 108
آموزش
(19.19%) 115
ترفند
(14.02%) 84
ترینر
(19.69%) 118
مد

تعداد شرکت کنندگان : 599