تمرکز سایت بیشتر به کدام موضوع باشد؟
(23.48%) 186
مپ
(5.303%) 42
سیو
(18.30%) 145
آموزش
(18.68%) 148
ترفند
(14.01%) 111
ترینر
(20.20%) 160
مد

تعداد شرکت کنندگان : 792