کدام شخصیت جنگهای صلیبی1 را می پسندید؟
(39.83%) 333
صلاح الدین ایوبی
(2.033%) 17
پیگ
(0.478%) 4
رت
(34.09%) 285
ریچارد شیردل
(13.99%) 117
وولف
(1.196%) 10
اسنیک
(5.143%) 43
خلیفه
(3.229%) 27
سلطان

تعداد شرکت کنندگان : 836