کدام شخصیت جنگهای صلیبی1 را می پسندید؟
(39.89%) 223
صلاح الدین ایوبی
(1.967%) 11
پیگ
(0.536%) 3
رت
(33.27%) 186
ریچارد شیردل
(14.49%) 81
وولف
(1.788%) 10
اسنیک
(5.724%) 32
خلیفه
(2.325%) 13
سلطان

تعداد شرکت کنندگان : 559