نیروی ویژه کدام نسخه را می پسندید؟
(39.81%) 43
مرلین - شاه آرتور
(32.40%) 35
ملکه یخی - شاه دیتریک
(27.77%) 30
دارک ویچر - شاه ولد دراکول

تعداد شرکت کنندگان : 108