نیروی ویژه کدام نسخه را می پسندید؟
(43.00%) 83
مرلین - شاه آرتور
(32.12%) 62
ملکه یخی - شاه دیتریک
(24.87%) 48
دارک ویچر - شاه ولد دراکول

تعداد شرکت کنندگان : 193