نیروی ویژه کدام نسخه را می پسندید؟
(42.15%) 145
مرلین - شاه آرتور
(34.88%) 120
ملکه یخی - شاه دیتریک
(22.96%) 79
دارک ویچر - شاه ولد دراکول

تعداد شرکت کنندگان : 344