کدام یونیت رو دوست دارید؟
(6.870%) 18
قلعه ۱ - کماندار
(14.12%) 37
قلعه ۲ - تبرزیندار
(32.44%) 85
افسانه های قلعه - گرگینه
(36.64%) 96
جنگ های صلیبی ۱ - سوارکار عرب
(9.923%) 26
جنگهای صلیبی ۲ - درویش

تعداد شرکت کنندگان : 262