کدام یونیت رو دوست دارید؟
(10.61%) 12
قلعه ۱ - کماندار
(13.27%) 15
قلعه ۲ - تبرزیندار
(31.85%) 36
افسانه های قلعه - گرگینه
(38.05%) 43
جنگ های صلیبی ۱ - سوارکار عرب
(6.194%) 7
جنگهای صلیبی ۲ - درویش

تعداد شرکت کنندگان : 113