مپ های کدام بخش از بازی را می پسندید
(22.22%) 18
1- سناریو کینگ میکر
(30.86%) 25
2- سناریو جنگ
(12.34%) 10
3- سناریو صلح
(14.81%) 12
4- سناریو دفاع
(19.75%) 16
5- سناریو آزاد

تعداد شرکت کنندگان : 81